สัญลักษณ์ของผังงาน โฟชาร์ต
                ผังงานหรือโฟว์ชาร์ต ใช้สำหรับเขียนลำดับขั้นการทำงานของโปรแกรมที่เราต้องการจะเขียน
โดยเขียนเป็นบล็อกไดอะแกรมแสดงโครงสร้างทิศทางและลำดับการทำงานก่อนหลัง   จากนั้นเราจึง
นำบล็อกไดอะแกรมมาเขียนเป็นโปรแกรมอีกทีหนึ่ง สัญลักษณ์ของผังงานมีดังนี้

                                  

           เริ่มต้น/สิ้นสุด              นำเข้า/ส่งออก                กระบวนการ                 เปรียบเทียบตัดสินใจ

              

               อุปกรณ์เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์

    คืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ พอร์ตอินพุท หรือ พอร์ต เอาท์พุท ของไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถแบ่ง
ได้สองชนิดคือประเภทอินพุท และประเภทเอาท์พุท  โดยปกติอุปกรณ์เชื่อมต่อจะมีมากมายหลายประเภท

แต่เนื่องจาก วิชานี้เป็นวิชาเบื้องของนักศึกษาที่ไม่ได้ เรียนวิชาทางวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนจึงจะกล่าว
เฉพาะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเบื้องต้นเท่านั้น


                                                    
อุปกรณ์เชื่อมต่อทางอินพุท
สวิชท์       ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อสัญญาณทางไฟฟ้า เมื่อกดปุ่มก็จะทำให้กระไฟฟ้าไหลผ่าน เมื่อปล่อย
ก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าหยุดไหล สวิชท์หลายๆตัวต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะกลายเป็นคีย์บอร์ด

                                                                               กล่องข้อความ:

                                               
                                   อุปกรณ์เชื่อมต่อทางเอาท์พุท

  หลอดไฟ LED       หลอดไฟไดโอด LED คือหลอดไฟขนาดเล็กทำจากสารกึ่งตัวนำกินไฟน้อยมาก
และมีหลายสี รับแรงดันขนาด
1.8 V  มีขั้วบวกและลบที่แน่นอนดังนั้น เวลาต่อกับไฟฟ้า จะต้องให้ขั้วบวก
ของหลอด
LED ต่อกับ ขั้วบวกของแหล่งจ่ายตรงกัน ไม่นั้น หลอดไฟจะไม่ติด  เราสามารถต่อหลอดไฟ LED
ผ่านตัวต้านทานกำจัดกระแสโดยปกติจะใช้ค่า ความต้านทานประมาณ 120 โอมห์

       กล่องข้อความ:                                               กล่องข้อความ:                                    กล่องข้อความ:

 
หลอดไฟ LED 7-Segment     หลอดไฟ 7-Segment เป็นหลอดไฟที่เกิดจาก
การนำหลอดไฟ
LED 7 หลอด คือ A B C D E F G   มาวางเรียงกันดังรูปก็จะสามารถ
แสดงเป็นตัวเลขและอักษรภาษาอังกฤษ ทำเป็นจอแสดงผลได้
   

                                      
กล่องข้อความ:                                                                 กล่องข้อความ:                                                                                 

หลอดไฟ LED มี 2 ชนิดคือ
         แบบ
Common Anode หรือ ขั้วบวกร่วม กล่าวคือหลอดไฟ LED จะใช้ไฟขั้วบวกร่วมกัน ดังนั้น
 ขา
A B C D E F G จะรับแรงดันไฟฟ้าขั้วลบ หรือ ลอจิก 0  จึงจะทำให้หลอดไฟติด
         แบบ Common Cathode หรือ ขั้วลบร่วม กล่าวคือหลอดไฟ LED จะใช้ไฟขั้วบวกร่วมกัน ดังนั้น
 ขา
A B C D E F G จะรับแรงดันไฟฟ้าขั้วบวก หรือ ลอจิก 1  จึงจะทำให้หลอดไฟติด

      เมื่อนำหลายๆจอมาต่อเรียงกันก็จะสามารถแสดงตัวเลขหลายๆหลักได้หลักซึ่งบางทีก็จะทำเป็นจอ
ตัวเลข
7Segment แบบหลายหลักมีตั้งแต่ 2 4 8 หลัก โดยจะมีทั้งแบบ

                                                   a21.JPG
Common Anode ซึ่ง ขาA B C D E F G จะรับไฟลบ หรือ ลอจิก 0 ส่วนขา Digit 1 2 3 4 จะรับไฟบวกหรือ ลอจิก 1
Common Cathode โดย A B C D E F G จะรับไฟบวกหรือ ลอจิก 1 ส่วนขา Digit 1 2 3 4 จะรับไฟขั้วลบหรือลอจิก 0 

                  
   
หน้าที่แล้ว                                  หน้าแรก                                              หน้าต่อไป